Karlshamnsbostäder AB (nedan Kabo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som till 100% ägs av Stadsvapnet AB, som i sin tur är helägt av Karlshamns kommun. Stadsvapnet AB är moderbolag i en koncern som förutom moderbolaget och Kabo består av ytterligare fyra rörelsedrivande företag; Karlshamn Energi AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamnsfastigheter AB samt Kreativum AB. Syftet med moderbolaget Stadsvapnet AB är att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala bolag inom Karlshamns kommun och att säkerställa att de inom koncernen ingående bolagen bidrar till Karlshamns kommuns utveckling på ett effektivt och positivt sätt.

Kabo hade vid 2018 års utgång 53 årsanställda och under samma är uppgick bolagets nettoomsättning till 207 MSEK. Den totala balansomslutningen uppgick till ca.1,266 miljarder SEK. Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter med totalt 2 259 lägenheter med en bostadsyta på 140 000 kvm. Man har också en lokalyta på ca 55 000 kvm. Kabo finns verksamt i så gott som samtliga tätorter inom kommunen.

Affärsidén lyder: Karlshamnsbostäder ska erbjuda ett variationsrikt utbud av hyresrättslägenheter till kunder och bostadssökande som uppfyller företagets antagningskriterier. Med egen personal på nyckelpositioner uppnår vi närhet och personlighet. All verksamhet ska utgå från ett hållbarhetsperspektiv och alla beslut ska vila på affärsmässig grund.

 


VD / CEO

If you are English speaking, please contact Mats Högström, phone +46 470-70 56 30 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Nuvarande VD kommer att lämna Karlshamnsbostäder under hösten. Vi söker nu en engagerad och god ledare som vill leda och tillsammans med Karlshamnsbostäders medarbetare vidareutveckla verksamheten.

En viktig aspekt för Karlshamnsbostäder (nedan Kabo) är dess roll som en del i arbetet med att vidareutveckla Karlshamns kommun. Ägarens förväntningar på Kabo tydliggörs i Karlshamns kommuns ägardirektiv till kommunens helägda bolag. En rak och nära dialog med moderbolaget Stadsvapnet AB är därför ett viktigt komplement till gällande bolagsordning och ABL, liksom den speciallagstiftning som gäller för allmännyttiga bostadsföretag. De kommunala principerna lokaliseringsprincipen, offentlighetsprincipen, likställighetsprincipens samt i den mån det är möjligt självkostnadsprincipen, ska gälla.

Under de senaste tre åren har Kabo varit inne i en kraftig investeringsperiod (närmare en halv miljard kronor) både vad gäller nybyggnation och investeringar internt. Företagets ledningsgrupp har utbildats i ledarskap och alla anställda har utbildats i affärsmannaskap. All personal har även deltagit i utbildning avseende integrations- och inkluderingsfrågor. Kabo deltar i SABO:s treåriga digitaliseringsinitiativ samt klimatinitiativ. Det sistnämnda innebär att man förbundit sig att bli fossilfria fram till 2030.

Kabo går nu in i en något mindre intensiv nyinvesteringsperiod där man fr.a. kommer att reinvestera i underhåll på befintliga fastigheter för att komma ikapp underhållsmässigt. En 8-årig investeringsplan har startats upp. Dessa investeringar belastar bolagets ekonomi något hårdare än vid investeringar i samband med nybyggnation eftersom det inte går att kompensera fullt ut genom hyreshöjningar. Vad gäller nybyggnation går Kabo in i en lugnare fas som bedöms motsvara bostadsmarknaden behov väl.

Det är viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi som motsvarar såväl ägarens krav på avkastning som Kabo:s behov av investeringar i fastighetsbestånd, organisation, processer och medarbetare. Fokus under de närmsta åren blir därför att skapa en fortsatt god lönsamhet genom rätt hyressättning och hög uthyrningsnivå (>99%). Det är dessutom viktigt att arbeta med kostnadssidan genom att utveckla medarbetarna, arbetssätt, processer och systemstöd. Kabo arbetar med ständiga förbättringar och ett antal olika Leanprojekt har initierats för att belysa olika processer i företaget. Man följer också noga kundnöjdheten som 2018 låg på höga 83%.

Ny VD bör ha utbildning inom bygg, ekonomi och/eller juridik gärna på högskolenivå och god erfarenhet/kunskap från ledning inom bostadsbranschen eller från fastighetsförvaltning. Erfarenhet av att arbeta inom offentligt ägd verksamhet är en fördel, men inget absolut krav.

Vi förutsätter att du är en kommunikativ, engagerad och bra ledare!

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta en första kontakt med Mats Högström vid Högström & Co Management AB. Du når honom via telefon 0470-70 56 30.

Välkommen med din intresseanmälan. Du sänder den via länken nedan.


Välkommen!Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.