Kommunsamverkan Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med länets kommuner som medlemmar. Vårt uppdrag är att bedriva verksamheter där kommunerna ser fördelar med samordnade insatser. Vi erbjuder bland annat vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autismspektrumtillstånd erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet. Cura har sitt kansli i Karlshamn och har cirka 200 tillsvidareanställda medarbetare. Läs gärna mer på http://www.curaindivid.se

 


Förbundschef / Covenant Manager

Ledning - Utveckling - Verksamhetsstyrning

If you are English speaking, please contact Elin Runbert, phone +46 455 32 29 53 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Vi söker dig som tillsammans med engagerade medarbetare vill leda arbetet med att vidareutveckla Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet och fortsätta utveckla samarbetet med medlemskommunerna utifrån deras behov.
Som förbundschef är en viktig uppgift att bedriva en kvalitativt god verksamhet utifrån kommunernas efterfrågade behov, därför är dialogen och kommunikationen med medlemskommunerna en prioriterad uppgift. I dialogen är det även väsentligt att fånga upp förändrade och nya behov för att på bästa sätt svara upp mot dessa önskemål. Under flera år har Cura Individutveckling haft en stabil verksamhet. Eftersom man både startat, bedrivit och nu håller på att avveckla flera ungdomsboenden är en utmaning framöver att förhålla sig till förändringarna och anpassa verksamheten därefter. Med detta följer behovet av att i möjligaste mån arbeta mer proaktivt och förbättra verksamhetsstyrningen.

Till din hjälp har du kunniga och engagerade kollegor och som förbundschef har du ett direkt personalansvar för åtta medarbetare, varav fyra ingår i ledningsgruppen. I din roll leder du verksamheten, arbetar med omvärldsbevakning samt styrning och uppföljning, stöd finns inom HR, ekonomi, kvalitet och kommunikation.

Du arbetar på uppdrag av den politiskt utsedda direktionen, med utgångspunkt från förbundsordningen. I rollen ansvarar du för att utarbeta och följa upp den årliga verksamhetsplanen samt budgeten, detta tillsammans med ledningsgruppen samt direktionen, som fattar beslut.

I verksamheterna arbetar man utifrån olika lagstiftningar, tex LSS, SoL och Skollagen, och med tillsynsmyndigheterna IVO och Skolinspektionen. En viktig del är att på en övergripande nivå vara insatt i vad detta innebär, men också ta stöd från kvalitetsansvarig och områdes- och verksamhetschefer. Syftet är att säkerställa en god kontroll, att de olika lagstiftningarna efterlevs och att kvaliteten är god för att ha en fortsatt efterfrågad verksamhet från medlemskommunerna.
Inom Cura Individutveckling finns en god och positiv anda med engagerade medarbetare, för förbundschefen är det viktigt att behålla och vidareutveckla den andan som en gemensam grund för en god verksamhet.

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet som chef inom en politiskt styrd organisation. Du har goda ekonomiska kunskaper och vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet från avgiftsfinansierad verksamhet. Du är en god ledare och vill arbeta genom andra samt är van att arbeta med verksamhetsstyrning. Du formulerar dig väl i tal och skrift och är en van användare av olika IT-system och ser dem som en viktig förutsättning för en verksamhets effektivitet.

För att passa för rollen är du en drivande och ansvarstagande humanist. Du är stabil, vågar fatta beslut, arbetar med ordning och reda, är lösningsorienterad och arbetar med en helhetssyn och proaktivitet för att skapa förutsättningar för en god verksamhet. Du är förtroendeskapande och har en god kommunikativ förmåga och på så sätt får du andra med dig.

Du får en ansvarsfull roll med goda påverkansmöjligheter och din insats får stor betydelse för Cura Individutvecklings fortsatta utveckling.


Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta en första kontakt med Elin Runbert vid Högström & Co. Du når henne via telefon 0455-32 29 53. Din ansökan sänder du så snart som möjligt, men senast den 20 april via länken nedan.


Välkommen!


Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.